Template

v.a. januari 2007

Spirituele ontwikkeling is het proces van verfijning van het geestlichaam. Hierdoor komt het geestlichaam in resonantie met verfijndere sferen, gekenmerkt door verschillende kwaliteiten. In het Boeddhisme, het Hindoeïsme en de werken van Plato, om maar enkele te noemen, vinden we voorstellingen over de opbouw en de kwaliteiten van hemelsferen.

Leo Armin heeft in 1992 de idee van de Template gegeven. De Template vormt een systeem van 16 sferen of kwaliteitsvelden met een hiërarchische structuur die de vorming van het geestlichaam gedurende het aardse leven beïnvloeden. L.A. heeft de Template gegeven als een geopenbaarde wijsheid, met veel aanwijzingen hoe deze sferen zijn te herkennen in de wereld en in de spirituele respons van mensen op de schepping. De wetenschapper en cultuurfilosoof Arnold Cornelis [A.C.] komt op basis van observatie en analyse tot een vergelijkbare benadering van de eerste 6 sferen van de Template.

Dit artikel behandelt de opbouw van de eerste 10 sferen van de Template. De omschrijvingen uit het boek "De logica van het gevoel" van Anton Cornelis worden voor de eerste 6 sferen gebruikt, omdat dit een opstap is vanuit de waarneming van de wereld om ons heen. Dit wordt uitgebreid en vervolgd met de inzichten uit de Template volgens Leo Armin. De 16 sferen van de Template worden ook wel domeinen of bewustzijnslagen genoemd.

keizerskroon

Kronen zijn vaak voorzien van halfedelstenen Een koning of keizer wordt allereerst ook gezien als een geestelijke vertegenwoordiging op aarde en zou een kanaal kunnen zijn voor de geestelijke domeinen.

Domeinen van de Template

1. Peridoot
Het vertrekpunt is de waarneming. Stel, we komen van een andere planeet hier op aarde en we kijken op ons heen. Stel, er is niets wat ook maar enige overeenkomst heeft met iets wat we al kennen. Dan overkomt ons een kakefonie van signalen zonder structuur en zonder enige betekenis. Dat is wat een mensenbaby overkomt als deze ter wereld komt. Dit is de eerste laag en bodem van alle (16) bewustzijnslagen. Dingen zijn er, zonder naam, zonder betekenis, zonder relatie. De dingen liggen op een grote schaal voor ons om ervaren te worden. Maar deze werkelijkheid is als een vuilnisbelt, of een rommelmarkt. Alles ligt door elkaar heen zonder richting, zonder bedoeling. We kunnen elk onderwerp of voorwerp oppakken en er willekeurig wat dan ook mee doen. Bijvoorbeeld in onze mond stoppen.
A.C. noemt dit het natuurlijk waarnemingssysteem.

Impressie Peridoot

2. Amethist
In de 2e bewustzijnslaag wordt er een netwerk van acceptabele betekenissen gelegd, een routekaart van voorwerpen (onderwerpen) en hun ondelinge relaties. Dit is sterk sociaal gebonden. Dingen hebben een betekenis binnen het netwerk van een groep. Neem bijvoorbeeld woorden van een taal. Woorden hebben alleen betekenis voor mensen die die taal verstaan. Een boormachine krijgt betekenis door de woorden "boren" en "machine". We zien een snoer met een stekker (allemaal betekenisvolle begrippen) en hebben geleerd dat deze stekker in een stopcontact moet. We zijn ondertussen ook bekend met het proces van boren etc.
Voor een mens in de binnenlanden van de Amazone heeft dit alles geen betekenis. Voor hem is een boormachine een zwaar ding aan een touw. Het vormt geen netwerk met betekenisvolle zaken zoals enerzijds: elektriciteit, energierekening, kilowatuur, energiecentrale, meterkast, zekering, aardlekschakelaar..... en anderzijds boor, staal of betonboor, wand, plug, schroef, spaanplaatschroef, hollewandplug, schroefoog, waslijn etc..... Dit hele netwerk van begrippen is de werkelijkheid van een sociale groep. A.C. noemt dit het sociaal regelsysteem.

Andere groepen die een ander netwerk hanteren, worden al snel met onbegrip en vaak vervolgens met vijandigheid benaderd. Een actueel voorbeeld is de discussie rond het dragen van hoofddoekjes door moslima's. Voor de moslima is de hoofddoek misschien haar zichtbare uiting van devotie en wellicht loyaliteit naar de moslimgemeenschap, voor de westerling wordt de hoofddoek een teken van onderdrukking en kan voor sommigen als bedreigend overkomen als de moslimcultuur in lokale omstandigheden niet meer de ongevaarlijke minderheid vormt.

Impressie Amethist

3. Amber
De 3e bewustzijnslaag heet het communicatief systeem. Communicatie is onontbeerlijk om mentale netwerken uit te breiden. Diegeen die onbekend is met een boormachine, kan vragen: "hoe werkt dit?" of "welke boor moet ik gebruiken?". Hier stijg je als het ware even uit boven de eigen beperkte wereld, je stelt je bescheiden en nieuwsgierig op en doet nieuwe kennis en ervaring op die toegevoegd kunnen worden aan de eigen Amethist-laag. In de Amber-laag bevindt zich het leren. Andere woorden die in deze laag passen zijn: afstemmen, combineren, overbruggen, geen vooroordelen.

Impressie Amber

4. Robijn
A.C. laat in de volgende bewustzijnslaag de opgroeiende mens zich de waarde afvragen van een bepaald onderwerp. De waarde ligt in de betekenis van wat iets zou kunnen faciliteren. Echter het ligt ver van een berekenend nut. De waarde van iets laat zich hier kennen als een warm gevoel van sentiment. Liefde, of een gevoel van ergens thuishoren, gehechtheid aan een plek, een voorwerp, een ander, zijn de omschrijvingen die hier thuishoren. De Robijnen kracht is als een verwarmende bloedstroom door de wereld die dingen aan elkaar bindt. Het laat zich zien als moederliefde, een universele kracht die het mogelijk maakt dat een moederhond deze liefde ook kan toekennen aan jonge katjes (hoewel de Amethist dit zou verbieden). Het laat zich voelen in het vertrouwen en geloof dat je kan hebben in je verzorgers, van ouders tot en met de goden. Het idee van overgave zoals in de Islam, of bhakti-marga (Hindoeïsme) komt voort uit de Robijn. Het maakt dat je weet dat je verbonden bent met de pulserende kracht van het universum en dat jij daar ook een rol in hebt.

Sleutelwoorden zijn: Liefde, passie, verbondenheid, respect, levensstroom.

Impressie Robijn

5. Topaas
Samenhangend met Robijn leven de sturingsvragen naar de bedoeling, d.i. naar een gewenste toekomst en expressie. Naar meestal blijkt wordt de bedoeling van iets pas achteraf gezien. We kunnen nu eenmaal niet zoeken naar een bril als we nog geen bril hebben. Zoeken naar een bril is dwalen tot we een bril hebben gevonden en zien dat we al die tijd naar een bril hebben gezocht. Zoeken naar een bril is sturend handelen, ook al lijkt sturen hier merkwaardig, want (soms) weten we niet waarnaar toe er gestuurd moet worden. Het is het "gevoelsmatig" op de tast je weg vinden, voortdurend corrigerend voortgaan. Topaas zal enerzijds zwaar leunen op Amethist in de zin van het volgen van de bekende en beproefde weg, maar anderzijds alert zijn op beter passend gedrag (beter werkende brillen).

De notie van eer (zoals dit in de Agaten Tafelen gehanteerd wordt) hoort in de Topaas thuis. Het eergevoel is sturend in het handelen. Iets in je meet of het handelen in overeenstemming is met jouw bedoelingen. Er is voldoening als handelen beter passend is dan voorzien en er is een knagend gevoel als je tekort schiet. Topaas leidt dan ook altijd tot vernieuwing en verbetering.

6. Opaal
De bedoeling ligt in het domein van de Opaal. A.C. gaat hier niet verder op door, omdat wetenschap deze domeinen niet verder kan onderzoeken. De toekomst kan niet gekend worden. Maar een mens met een geest kan weet hebben van zaken die zich nog moeten manifesteren Ook over deze 6e bewustzijnslaag kan een mens weet hebben. Zieners en sjamanen zullen uit hoofde van hun professie proberen toegang te krijgen tot dit domein. De Opaal is het mechanisme waarin de bedoeling zich manifesteert als kracht en zich kenbaar maakt in de mens. Voor de mens laat zich dit vertalen als "roeping" of "inspiratie" of "mystieke ervaring". Is de Opaal de bewustwording van het ongerijmde in de mens, voor de meesten zal zich dit in het onbewustzijn afspelen en zich misschien manifesteren als een "robijnen" gevoel vertrouwen te hebben of hoop.

Het is de Opaal die maakt dat je dat kleine zijpad neemt van de gebaande weg om daar de bril te vinden die je nodig had.....

Een grote speler in het opalen domein is de verbeelding. Verbeelding lijkt een projectie vanuit het zelf naar een imaginaire werkelijkheid of toekomst. Maar waarom is het niet de handreiking uit het ongeziene naar de mens? waar het een begint en het ander ophoud is niet te zeggen. Verbeelding is de hofmakerij tussen het ongeziene en jezelf. Inyat Kahn (Soefi meester gest 19..) legt uit dat we eerst God moeten verbeelden opdat God ons kan vinden. Er is geen "juist beeld", een beeld voldoet, waarna het goddelijke ons kan vinden.

Een andere speler is geloof. Geloof schept de verbindende paden naar het ongeziene. Als je niet in kabouters gelooft, dan zul je ze niet gauw zien. Geloof, verbeelding, vertrouwen zijn de handgrepen naar de integratie met het goddelijke.

7. Agaat
Ontwikkeling is niet hetzelfde als de herhaling van het verleden. Ontwikkeling is het bereiken van niveaus die vooralsnog onbekend zijn en anderzijds ook gezien kunnen worden als een bestemming van de geest na het aardse leven. De gewenste ontwikkelingen zijn niet ongerijmd, hoewel voor een bewustzijn zij uit het ongerijmde komen. Er liggen wetmatigheden aan ten grondslag en doelen en redenen. Zaken die bij aanvang van de schepping onveranderlijk aanwezig zijn, net als de wetten van de natuur. Onverschillig staan tegenover deze zaken helpt niet. De Agaat wijst ons op onveranderlijke structuren, waar de schijnbare vrijheid van mensen ophoudt. Zij zijn echter geen belemmering, maar ook vastgelegde wegen naar ons heil.

Het lichaam, waarvan wordt gezegd dat dit geschapen is naar het evenbeeld van God, is een goed voorbeeld. Er is een template (mal) waarnaar elk lichaam opnieuw wordt geformeerd. De werking is onveranderlijk en onderhevig aan wetten en beperkingen. Tegelijkertijd is het het voertuig voor onze groei en onsterfelijkheid.

8. Groene Smaragd
Een sleutelwoord voor deze laag is mededogen. Mededogen is niet synoniem met medelijden. Mededogen is het begrijpen van de situatie waarin een ander persoon zich bevindt ten opzichte van de heilssituatie van die persoon. Iemand is of in harmonie met het wezenlijke zelf of hiervan gescheiden. Deze laatste situatie veroorzaakt gevoelens van “ziele-pijn”. Van het hebben van mededogen gaat dan een genezende kracht uit, want het herkennen en erkennen van het wezenlijke zelf van de ander maakt dat deze tot leven komt in degene met mededogen. Deze wordt dan de behoeder of thuishaven voor het wezenlijke van de ander. De behoeftige kan dan herinnerd worden aan of herenigd worden met het eigen wezenlijke via de meedogende. In mededogen (en Groene Smaragd) is dan ook geen morele veroordeling aanwezig. Is het niet zo dat iedereen vanuit dat spirituele innerlijke handelt, hetzij uit rebellie, hetzij door zich daaraan over te geven of hetzij door er naar op zoek te gaan of in blind vertrouwen ? De Groene Smaragd begrijpt de oorzaak van gedrag en voelt de spirit hier doorheen. Groene smaragd voelt als een thuiskomen in het zelf.

De Soefi Meester Mohammed Jala ad-Din Roemi (Mevlana, 1207-1273) liet boven de deur van zijn school (tekke) optekenen:

“Wees Welkom, wie je ook bent, ook al ben je een ongelovige. In onze tekke is geen ruimte voor wanhoop. Kom, ook al heb je je geloften al duizend keer verbroken.”

Groene Smaragd is vaak aanwezig bij de stervende als een vroedvrouw voor de geest die geboren zal worden bij het overlijden. De stervende komt hierdoor tot rust en verzoening. De overbodige ballast valt weg en de naasten kunnen in de stervende de glans van verlichting ervaren[1]. Leo Armin schreef een ode aan de helende en versterkende kracht van Groene Smaragd die bij het overlijden optreedt[2].

9. Saffier
Een sleutelwoord voor deze laag is rechtvaardigheid. Saffier wordt door Leo Armin gezien als de Wachter van de Weg. Maar er is niet één juiste Weg. Het wil alleen zeggen dat Saffier elke Weg ongeschonden houdt. Er is een spiritueel pad in het onderhouden van de 613 Mizwot (Joodse wetten), waardoor men in de moeite die dit kost voortdurend bewust wordt van de actuele situatie en de eigen bereidheid zich over te geven aan God. Er is een spiritueel pad in de Weg van het Zwaard waardoor er een rechtvaardiging is in het afslachten van een zes-jarige jongen door Mushashi [3]. De jongen in kwestie was de erfgenaam van een Japanse school in de kunst van het zwaard die Mushashi uitdaagde. Saffier kan gehoord worden in de argumentaties van de Islamitische Salafiyisten[4] en de kracht ervan kan ervaren worden in het vuur van de Jihad.

Het is duidelijk dat er vele wegen naar verlichting leiden en Saffier zal zorgen dat elke Weg zuiver blijft. Saffier is hard, krachtig en ongenaakbaar.

10. Aquamarijn (Blauwe Smaragd)[5]
Groene Smaragd en Saffier komen samen in Aquamarijn en worden hierdoor overtroffen. Een sleutelwoord is dan ook Wijsheid. De harde Saffier en de zachte Smaragd (van aard dan) worden weloverwogen gebalanceerd in Wijsheid. Waar elk in een bepaalde situatie blind is -en blind moet zijn- voor de neveneffecten, komt dit meer genuanceerd tot uitdrukking in Aquamarijn. Er kan geen plaats zijn voor mededogen als leven vernietigd moet worden omwille van een ongeschonden staat van zijn[6]. Er is ook geen ruimte voor de rechtvaardige zaak als gehoor wordt gegeven aan de spirituele nood van elk wezen. Wijsheid brengt uitkomst. Wijsheid is niet het equivalent van kennis; wijsheid ontstaat door diep inzicht.

Door velen wordt Jesus gezien als een Wijsheidsleraar[7]. Marcus Borg [M.B.] noemt Jezus een leraar van subversieve wijsheid d.w.z. niet de normatieve wijsheid hoe iemand zich behoort te gedragen, maar leraar met betrekking tot wijsheid van het geestelijke, dat als bedreigend voor de norm ervaren kan worden (zie ook: Zonde). In de Evangelieen kunnen we verhalen vinden die het mededogen van Jezus laten zien en scherpe uithalen naar onjuiste handelswijzen in het licht van een spirituele verlossing.

Deze bewustzijnslaag verdeelt de gehele Template volgens de Gulden Snede. Boven de Aqamarijn bevinden zich de zes lagen die Leo Armin met Acropolis 1 t/m 6 aanduidt. De Template wordt dus verdeeld in 10 domeinen aangeduid met een edelsteen en 6 domeinen tezamen aangeduid met Acropolis.

Meer omschrijvingen van de bewustzijnslagen te vinden in de volgende artikelen:
Religie
Motieven voor het leven
De morele ladder

© J.H. van Splunter 2009. Overnemen is toegestaan; bronvermelding wordt op prijs gesteld.